หนังสือเก่า lungkitti.com

สมุดภาพ วัดอรุณราชวราราม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : อนุสรณ์ วัด-วัง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 026976

รายละเอียดสินค้า สมุดภาพ วัดอรุณราชวราราม

  สมุดภาพวัดอรุณราชวราราม : กรุงเทพมหานครจัดพิมพ์ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๓ รอบนักษัตร
๒ เมษายน ๒๕๓๕ 
  เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔ นี้ได้ยังความปลื้มปิติมาสู่พสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่ง ต่างก็คิดจักทำการอันใดที่เป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดี กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนครหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงสนับสนุนกิจการของกรุงเทพมหานครอยู่เนือง ๆ จึงได้ดำริที่จะจัดทำสมุดภาพวัดอรุณราชวรารามขึ้น ทั้งนี้ เพราะวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประกอบ ไปด้วยปูชนียสถานที่วิจิตรงดงามแสดงถึงความเจริญสูงส่งของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะพระพุทธปรางค์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่งของประเทศไทย จึงมีความเหมาะสมเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเป็นพระผู้อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
หมวด (01) : อนุสรณ์ วัด-วัง
ปกอ่อน แข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ครั้งที่ :  1
ปีที่พิมพ์ :  2535
ขนาด : กว้าง 26 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */