หนังสือเก่า lungkitti.com

กายวิภาค ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) : ศิลปะ - จิตรกรรม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 025692

รายละเอียดสินค้า กายวิภาค ฉบับนักศึกษาศิลปะ / บุญเลิศ บุตรขาว

    หนังสือกายวิภาคฉบับนักศึกษาเล่มนี้ เป็นเล่มที่ปรับปรุงมาจากเล่มแรกซึ่งพิมพ์ไว้หลายปีมาแล้ว และได้เห็นว่ามีข้อบกพร่องหลายประการและจากประสบการณ์ของข้าพเจ้า ซึ่งได้สอนวิชานี้อยู่เห็นว่า วิชากาย วิภาคสำหรับนักศึกษาศิลปนั้น ข้อความควรจะมีให้น้อยและรัดกุมเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด และมีภาพประกอบ มาก และภาพประกอบควรให้เป็นลายเส้น เพื่อจะได้ Drawing ตามแบบได้ง่าย เพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ วิชากายวิภาคสำหรับนักศึกษาศิลปนั้น นำความรู้ไปใช้ในงาน จิตรกรรมและประติมากรรม เกี่ยวกับภาพคน และสัตว์ ในฉบับนี้ ได้บอกตำแหน่งกระดูกและกล้ามเนื้อ และความแตกต่างระหว่างเพศ วัยไว้ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในตอนท้ายเล่มได้เพิ่มกายวิภาคสัตว์และภาพประกอบไว้ให้เปรียบเทียบ โดยแบกเป็น สัตว์ 4 เท้าชนิดกินพืช และกินเนื้อ ตลอดจนสัตว์ปีกไว้ให้เป็นแบบสำหรับฝึกหัดเขียนมากขึ้น โดย :  บุญเลิศ บุตรขาว 
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป  
ปกอ่อน / 204 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :    2525
ขนาด : กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */