หนังสือเก่า lungkitti.com

ลื้อ คนไทยในประเทศจีน (ไทยสิบสองปันนา เล่ม 2)/ บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(16) : หนังสือเก่าเพื่อการสะสม <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเพื่อการสะสม
  • รหัสสินค้า : 022503

รายละเอียดสินค้า ลื้อ คนไทยในประเทศจีน (ไทยสิบสองปันนา เล่ม 2)/ บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

  แค้วนไทยสิบสองปันนา เป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทยล้วน ๆ และเรียกตนเองว่า “ไตลื่อ” หรือ “ไตลื้อ” ชนชาติไทยลื้อ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมการแต่งกาย จารีตประเพณี, ศิลปกรรม, วัฒนธรรม, ภาษา, อักษรศาสตร์ ฯลฯ ตามแบบไทยเดิมของเราอยู่ ครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่าคนไทยใน สิบสอง ปันนาได้สถาปนาตนเองป็นรัฐไทยอิสระภายใต้การสนับสนุนร่วมมือของรัฐบาลจีนใหม่
  สิบสองปันนาเป็นถิ่นที่ยู่ของชนชาติไทเผ่าหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่า “ลื่อ” หรือ “ลื้อ” อยู่ตอนใต้สุดแห่งมณฑลยูนานประเทศจีน ชนชาติไทยเผ่านี้มีนิสัยรักความสงบ, รักพวกพ้องหมู่คณะ รักความซื่อสัตย์สุจริต ขยันทำมาหากิน มีอาชีพทางเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา เลี้ยงสัตว์ ผู้ที่ทำการค้าขายเร่ร่อนรอนแรมไประยะทางไกลมีน้อย รักถิ่นอยู่ของตนเอง ต่างกับชาวไทยใหญ่ในรัฐชานและชาวไทยเหนือ ซึ่งรักการค้าขาย ติดต่อหัวเมืองไกล
โดย : บุญช่วย ศรีสวสดิ์ 
หมวด : หนังสือเก่าเพื่อการสะสม 
ปกแข็ง / 532 หน้า (มีแจ็คเก็ต)
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์รับพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ : -  
ปีที่พิมพ์ : 2498
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ : เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม / รองกระดาษเสริมใบหุ้มปก
/* Products stats */