หนังสือเก่า lungkitti.com

นวมหาราช

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02) :สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 019711

รายละเอียดสินค้า นวมหาราช

 
 
            เนื้อหาในเล่มนี้ เป็นเรื่องของ มหาราช 9 พระองค์ ที่อัญเชิญพระรูปมาไว้ในเหรียญนวมหาราช คือ
-พญามังรายมหาราช โดย นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ และคณะ 
-พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากหนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผศ.พลับพลึง คงชนะ
-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดย ผศ.ณรงค์ พ่วงพิศ และ นายสมพร เทพสิทธา
-พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดย นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
-พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดย รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์ และคณะ
-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า โดย ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ
โดย:   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
หมวด: สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 344 หน้า  
จัดพิมพ์: หจก. ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์:  2531
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มุมสันปกมีรอยขาดเล็กน้อย
 
/* Products stats */