หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ (เล่ม ๑-๒)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(00) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 012005

รายละเอียดสินค้า ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ (เล่ม ๑-๒)

  ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ โดยหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕” ซึ่งพิมพ์ด้วยวิธีถ่ายภาพจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทยจำนวน ๓๐ เล่มแยกพิมพ์เป็นหนังสือ ๒ เล่มขนาดใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เป็นตำราแพทย์ของไทยและตำราสมุนไพรพื้นบ้าน หนังสือเหล่านี้เดิมกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสมุดคู่มือสำหรับผู้สนใจและรักต่อการศึกษาวิชาแพทย์ จึงเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวบ้าง บันทึกเพิ่มเติมไปตามความเข้าใจบ้าง ทำให้มีฉบับไม่ครบและคลาดเคลื่อนกันมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า คัมภีร์แพทย์ของไทยที่ได้บันทึกความรู้อันมีคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและใช้ในการศึกษาสืบต่อกันมา ได้เริ่มสูญหายและคลาดเคลื่อนมากแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าราชวงษ์เธอกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย จางวางกรมแพทย์เป็นแม่กองจัดหารวบรวม ชำระสอบสวนตำหรับคัมภีร์แพทย์ที่ใช้กันอยู่ขณะนั้นให้ถูกต้องดี แล้วส่งมอบให้พระเจ้าราชวรวงษ์เธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ จางวางกรมอาลักษณ์ กรมอักษรพิมพ์การจัดสร้างขึ้นใหม่เป็น “คัมภีร์แพทย์ฉบับหลวง”
โดย: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / เล่ม 1 จำนวน 430 หน้า , เล่ม 2 จำนวน 461 หน้า (กระดาษอาร์ตมัน)
พิมพ์ที่: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 25.5 ซ.ม. ยาว 33.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
/* Products stats */