หนังสือเก่า lungkitti.com

ทำเนียบพัดยศสมณศักดิ์ / โดย...สันติ์ แสวงบุญ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ : ตู้หนังสือ – หายาก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 009082

รายละเอียดสินค้า ทำเนียบพัดยศสมณศักดิ์ / โดย...สันติ์ แสวงบุญ

  พัดยศพระสมณศักดิ์ที่ใช้กันอยู่ในวงการสงฆ์ในปัจจุบันนี้ มีรูปร่างลักษณะ สี แตกต่างกันไปตามลำดับชั้นนั้นๆ เริ่มตั้งแต่พัดยศของพระครูสัญญาบัตร ชั้น ตรี โท เอก และชั้นพิเศษ และพัดยศสมณศักดิ์ของพระราชาคณะชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม ชั้นเจ้าคณะรอง ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ตลอดจนถึงชั้นสมด็จพระสังฆปริณายก อันเป็นชั้นสูงสุดในวงการคณะสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพัดยศของพระเปรียญธรรมตั้งแต่ประโยค ๓ ขึ้นไปจนถึงประโยค ๙ นั้น ย่อมเป็นพัดยศที่มีมาแต่โบราณกาล โดยถือว่าเป็นเครื่องยศอันมีเกียรสูงยิ่งอย่างหนึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เมื่อทรงแต่งตั้งพระสมณศักดิ์หรือเลื่อนสมณศักดิ์ เพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของพระภิกษุผู้ควรยกย่องและประพฤติพรหมจรรย์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามสมควรแก่ฐานานุรูป เช่นเดียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร ข้าราชการ และประชาชนผู้ประกอบคุณงามความดีอย่างดียิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติฉันนั้น
  ในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องพัดยศพระสมณศักดิ์ที่แสดงรูป ลักษณะ สี ของพัดยศพระสมณศักดิ์ชั้นต่างๆ ครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ พัดยศพระสมณศักดิ์ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป
โดย: สันติ์ แสวงบุญ
หมวด: ตู้หนังสือ - หายาก
ปกแข็ง / ไม่ระบุ หน้า 
พิมพ์ครั้งที่: -
ปีที่พิมพ์: 2515
ขนาด: กว้าง 22.5 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / ปกหน้ามีคราบฝุ่นสันปกหลังแหว่งเล็กน้อย / หน้าแรกมีลอยพับและปั้มตรายาง 

 

 

 

/* Products stats */