หนังสือเก่า lungkitti.com

แรงบันดาลใจจากบลเพลงพระราชนิพนธ์

SOLD OUT
การแสดงศิลปกรรมไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๐ โครงการ “แรงบันดาลใจจากบลเพลงพระราชนิพนธ์” ศิลปินไทยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาจัดแสดงร่วมกัน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 005714

รายละเอียดสินค้า แรงบันดาลใจจากบลเพลงพระราชนิพนธ์

 

การแสดงศิลปกรรมไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๐ โครงการ “แรงบันดาลใจจากบลเพลงพระราชนิพนธ์”โดยเชิญศิลปินไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาจัดแสดงร่วมกัน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ วรรณศิลป์ ศิลปะ ดนตรี จิตรกรรม กีฬา ฯลฯ อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมาย ผลสำเร็จจากพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทั้งหลายเหล่านี้ เกิดจากพระจริยาวัตรที่ทรงเป็นนักเรียนรู้ ทรงเป็นแบบอย่างอันวิเศษของผู้มีฉันทะในการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลสำเร็จแห่งงานนั้น
  ในด้านดนตรีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด และได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งสิ้นถึง 47 เพลง สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลขที่ 21 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจารึกพระนามาภิไธยของพระองค์ลงบนแผ่นหินสลักของสถาบัน โดยทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรตินี้
โดย: มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวด: ศิลปะ
ปกอ่อน/ 150 หน้า
ปีที่พิมพ์:2550
ขนาด กว้าง 24 ซม. ยาว 30 ซม.
สภาพ: ดี
/* Products stats */